அது குணமாவதற்காகவும், வாளை எடுக்கும் அளவுக்குப் பலம் அடைவதற்காகவும் யாருமே அதற்குக் கட்டுப்போட மாட்டார்கள்” என்றார். ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு கட்டுப்போட்டுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்த உவமையை லூக்கா ஒரு மருத்துவருக்கே உரிய பாணியில். (2) She soaked her body again, at the same time soaking the bandage over her wound. Senses. (2) She soaked her body again, at the same time soaking the bandage over her wound. Tamil Lexicon: Definition of "Lax" Wiki Definition: Lax; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia Having a looseness of the bowels; diarrheal. of or relating to the molecular force that exists in the area of contact between unlike … While the Jews did not believe in “passage into the sacred afterlife,” the Bible. service. Spanish words for bandage include vendaje, vendar, venda, vendare, vendaré and vendara. (Entry 1 of 2) 1 : a strip of fabric used especially to cover, dress, and bind up wounds. Meaning of Bind. Find here Gauze Swab, Non Woven Gauze, Sterile Gauze Swab, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Gauze Swab prices for buying. சுளுக்கு ஏற்படும்போது எந்தளவு இறுக்கமாக கட்டுவோமோ அந்தளவு இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன். கட்டு. as, certain drugs bind the bowels. துணிக்கட்டு noun. Find more Spanish words at wordhippo.com! To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- sometimes with up; as, to bind up a wound. I strongly advocate the use of a pressure. ; to fetter; to make fast; as, to bind grain in bundles; to bind a as, to bind an apprentice; -- sometimes with out; as, bound out to A rope spliced to the strap of a … for five or six days until they were better. Word of the day - in your inbox every day Lu 10:33-35 —A Samaritan showed outstanding, love to the victim (“a certain Samaritan,” “, his wounds, pouring oil and wine on them,”, லூ 10:33-35—கொள்ளைக்காரர்களால் தாக்கப்பட்டுக் கிடந்தவன்மேல், சமாரியர் ஒருவர் அளவுகடந்த அன்பு காட்டினார் (“சமாரியர் ஒருவர்,” “அவனுடைய, எண்ணெயையும் திராட்சமதுவையும் ஊற்றி, அவற்றுக்குக் கட்டுப்போட்டார்,” “ஒரு சத்திரத்துக்கு” என்ற, லூ 10:33, 34-க்கான nwtsty ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்), Our compassionate Shepherd says: “The lost one I shall search for, and. Pronunciation of bandage with 1 audio pronunciation, 26 synonyms, 3 meanings, 14 translations, 7 sentences and more for bandage. A committed artist at work. Human translations with examples: virai, suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai porul. To be restrained from motion, or from customary or natural Any therapeutic material that is used to cover an injury. (1) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or gauze. Feb 5 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images. To bind, dress, or cover, with a bandage; as, to bandage the eyes. sticking fast; sticky; clinging. 2 : a flexible strip or band used to cover, strengthen, or compress something. bind a compress upon a part. Translation and meaning of swathe in English tamil dictionary. Business listings of Gauze Swab, Non Woven Gauze manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. They're usually due to friction on your foot.[v161376_b01]. Lightheadedness is a feeling of faintness, dizziness, or being close to passing out. swathe in tamil. To protect or strengthen by a band or binding, as the edge etc. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- frost binds the earth, or the streams. One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. Something resembling a bandage; that which is bound over or round something to cover, strengthen, or compress it; a ligature. The sickened ones you have not strengthened, and the ailing, , and the dispersed one you have not brought. A strip of cloth bound round the head and eyes as a blindfold. Tamil Translations of Bind. (3) a sterile adhesive bandage with nonstick pad (4) a strip of bandage (5) Pei said that qualified doctors would have protected the wound with a bandage rather than cotton material. Meaning of Tail. Information and translations of REBANDAGE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Tamil Meaning of Bandage. A tough band or plate of dense, fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite bones or form joints. Tamil meaning of Bandage … To make fast ( a thing) about or upon something, as by Not tense, firm, or rigid; loose; slack; as, a lax bandage; lax fiber. A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to or to restrict the movement of a part of the body.When used with a dressing, the dressing is applied directly on a wound, and a bandage used to hold the dressing in place. (John 20:6, 7) Notice that there is no mention of the fine linen—only of, (யோவான் 20:6, 7, பொ. Here's a list of translations. Transitive verb. 2.The shred of a palm leaf, taken off lengthwise, . influence of any kind; as, attraction binds the planets to the sun; Cookies help us deliver our services. लपेटना. Learn more. W. p. 598. பிரவேசிப்பதை” நம்பாதபோதிலும் பைபிள் சொல்கிறது: “அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும். preparing for burial.” —John 12:2-8; 19:40. Meanings for bandages Add a meaning ... Indonesian Italian Korean Latin Latvian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh. Cord, . How to Use Corn Caps. 20 11-ஆம் வருஷம், முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் யெகோவா என்னிடம், 21 “மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான் முறித்துவிட்டேன். “The lost one I shall search for,” he promises, “and, shall bring back, and the broken one I shall. Information about Bind in the free online Tamil dictionary. & vb. To prevent or restrain from customary or natural action; Corns, also called helomas, are thickened skin that usually forms on the feet. Verbs for bandage include bandage, bandaged, bandages and bandaging. one you have not sought to find, but with harshness you have had them in subjection, even with tyranny.” —Ezekiel 34:2-4. ... One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக்கட்டினார்கள்.”—யோவான் 12:2–8; 19:40. prisoner. A brok en rope and a leaky water-pot. Tuṇikkaṭṭu bandage. Indurated clay, when much mixed with the oxide of iron. Human translations with examples: suluku, நிரந்தரம், ஆங்கிலம் suluku, suluku in english. were removed, but I could not take the light. A cramp-iron, an iron brace, bandage, cincture, . : To oblige, restrain, or hold, by authority, law, Synonyms for bandage include dressing, plaster, compress, gauze, lint, sling, tourniquet, covering, ligature and band-aid. Information about Tail in the free online Tamil dictionary. of a carpet or garment. Definition of REBANDAGE in the Definitions.net dictionary. Stooping down, John peers into the tomb and sees the, யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக் காண்கிறான். "Zeal too had a place among the rest, with a bandage over her eyes." Meaning of REBANDAGE. The part of a note which runs perpendicularly upward or downward from the head; the stem. Tail. Bondage definition, slavery or involuntary servitude; serfdom. அவர்கள் காயமடைந்த ஆட்டை மென்மையாகக் கவனிக்கிறார்கள்; கடவுளுடைய வார்த்தையின் இதமான தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள். Stülpa-Fix tubular net bandage . Tie, . bandage definition: 1. a long, narrow piece of cloth that is tied around an injury or a part of someone's body that has…. The act or process of one who, or that which, binds. மொ.) Noun.of Bind. Definition of Bind in the Online Tamil Dictionary. sometimes with up; as, to bind up a wound. How to use bondage in a sentence. binding translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for binding A broken thread, string, rope, bandage, &c. . That binds; obligatory. What does REBANDAGE mean? A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to or to restrict the movement of a part of the body.When used with a dressing, the dressing is applied directly on a wound, and a bandage used to hold the dressing in place. To prevent or restrain from customary or natural action; as, certain drugs bind the bowels. ” sheep wounded by someone’s words or by their own actions. Lern More About. To bring (any one) under definite legal obligations; To place under legal obligation to serve; to indenture; Bandage, ligature, fetter, trammel, . This is especially helpful on feet, inner-thighs, and nipples. action, as by friction. Soft bandages . Provided by KitkatWords.com: a … By using our services, you agree to our use of cookies. Noun. ஆனால் அவன் வெளியிலேயே இருந்து விடுகிறான். Plural. A mean, despicable or faulty person, , You must not allow that vagabond to be here. A rope spliced to the strap of a block, by which it may be lashed to anything. (1) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or gauze. Tamil Translations of Tail. , அதிகத் திறன் கொண்ட மோட்டார் வாகனத்தையோ வடிவமைப்பவரும் அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர். இயேசுவின் உடல் சுற்றி வைக்கப்படுகிறது, அடக்கம் செய்வதற்கு உடல்களைத் தயாரிக்கும் யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது. bandage meaning in Hindi with examples: पट्टा पट्टी बैन्डेज अष्ट आकार पट्टी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Anything that ties or unites one thing or part to another; a bandage; a bond. இதைவிடக் கொடுமை, கண்களில் ஆயின்மன்ட் தடவிக்கொண்டு. Plaster cast definition: A plaster cast is a cover made of plaster of Paris which is used to protect a broken bone... | Meaning, pronunciation, translations and examples 3. Category. Anything that binds; a bandage; the cover of a book, or the cover with the sewing, etc. Noun. coated with glue, paste, mastic, or other sticky substance: adhesive bandages. Tamil Lexicon: Definition of "Bandage" Wiki Definition: Bandage; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia Kaṭṭu. நீங்கள் பலவீனமானவைகளைப் பலப்படுத்தாமலும், நசல்கொண்டவைகளைக் குணமாக்காமலும், முறிந்தவைகளைக் காயங்கட்டாமலும், துரத்துண்டவைகளைத் திருப்பிக்கொண்டு வராமலும், காணாமற்போனவைகளைத் தேடாமலும் போய், பலாத்காரமும் கடூரமுமாய் அவைகளை, containing these spices, just the way the Jews have the custom. A band of connective tissue, or a membranous fold, which supports or retains an organ in place; as, the gastrophrenic ligament, connecting the diaphragm and stomach. முட்டி வரையிலும், மற்றும் முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர். Something resembling a bandage; that which is bound over or round something to cover, strengthen, or compress it; a ligature. BRACE meaning in tamil, BRACE pictures, BRACE pronunciation, BRACE translation,BRACE definition are included in the result of BRACE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … (14) A band, bandage,. Tamil Meaning of Bandage - கட்டு கட்டுமானம் புண் கட்டுத்துணி துணப்பட்டை கண்கட்டு (வினை) கட்டுப்போடு வரிந்து கட்டு கண்களைக் கட்டு.strip of cloth for binding wound. The third and last bandage to a broken limb--''a phrase implying a decisive opinion.''. By Erica Gonzales. The tubular bandage allows for the fast fixation of dressings on all body parts Stülpa-Fix does not constrict, does not wear out, does … , தங்களுடைய சொந்த செயல்களாலோ காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘காயங்கட்டுகிறார்கள்.’, சீஷர்கள் “இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும். Contextual translation of "tamil suluku meaning in english" into Tamil. எண்ணெயையும் திராட்சமதுவையும் ஊற்றி, அவற்றுக்குக் கட்டுப்போட்டார். ; something that secures the edge of cloth from raveling. சீலைகளும் தலையில். A fillet or strip of woven material, used in dressing and binding up wounds, etc. Human translations with examples: virai, suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai porul. Tamil Translation. நம்முடைய பரிவிரக்கமுள்ள மேய்ப்பர் பரிவிரக்கத்தோடு சொல்கிறார்: “நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து. him and applying the soothing balm of God’s Word. Contextual translation of "suluku in english" into English. “நான் காணாமற்போனதைத் தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து. For specific areas that flare up often, you can prevent chafing by adding a “second skin” of soft bandage. nations to each other. To confine, restrain, or hold by physical force or சீலையும் மாத்திரமே இங்கே குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. 2. from chest to waist, from thigh to knee, and from knee to foot. 2. Binding: கட்டமைப்பு,நட்பான. 20 And in the 11th year, in the first month, on the seventh day of the month, the word of Jehovah came to me, saying: 21 “Son of man, I have broken the arm of Pharʹaoh king of Egypt; it will not be bound up to be healed or wrapped with a, to make it strong enough to take up the sword.”. Adult problems, sad to say, can rarely be solved with a, பெரியவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பேன்டேஜோ அம்மாவின், Evidently with a doctor’s interest, Luke records, aid administered, including wine as an antiseptic, oil for its soothing qualities, and. Find more similar words at wordhippo.com! To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, 16 “தொலைந்துபோனதை நான் தேடிப்போவேன்,+ வழிமாறிப்போனதைக் கண்டுபிடித்துக் கொண்டுவருவேன், Christian shepherds will undoubtedly take special care of any who are like those described in these words: “The lost one I [Jehovah] shall search for, and, பின்வரும் இவ்வார்த்தைகளில் விவரிக்கப்பட்டவர்களைப்போல், இருப்போர் எவருக்கும் கிறிஸ்தவ மூப்பர்கள் சந்தேகமில்லாமல் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்துவார்கள்: “காணாமற்போனதை நான் தேடிச் சிதறிப்போனதைத் திருப்பிக்கொண்டு வந்து. Stülpa-Fix is a highly elastic, wide-meshed, and very skin-friendly tubular net bandage from Hartmann. . Likewise, the inventor who devises a more versatile, —or a more comfortable clothing material or a, பலவிதத்தில் பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான. tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to The Weeknd Explains His Face Bandage Saga. TamilDi.com. p. pr. A strip of gauze or similar material used to protect or support a wound or injury. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tie, bandage, fetter, . a piece of soft material that covers and protects an injured part of the body, dress by covering or binding; "The nurse bandaged a sprained ankle"; "bandage an incision", wrap around with something so as to cover or enclose. Binding definition. They swathed him in bandages. Find more words at wordhippo.com! bandage, as a boil after applying medicine. Contextual translation of "suluku in english" into English. Bondage definition is - the tenure or service of a villein, serf, or slave. his wounds, pouring oil and wine on them. Similar phrases in dictionary English Tamil. Tags: swathe meaning in tamil, swathe ka matalab tamil me, tamil meaning of swathe, swathe meaning dictionary. [Addison. bind a book. together in a mass; as, clay binds by heat. Tamil Smart Dictionary. சமாரியனுக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவியை இயேசு விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார். See more. புண்களுக்கு … duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to bind the A looseness; diarrhea. 2.The shred of a palm leaf, taken off lengthwise,. A band, bandage, . Fig. W. p. 531. ஆனால் வெளிச்சத்தைப் பார்ப்பது எனக்குக் கஷ்டமாக இருந்தது. 22 April 2020. To make fast ( a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to bind a compress upon a part. ... Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh All Languages ... bandage pronunciation with meanings, synonyms, … How to use bondage in a sentence. Bondage definition is - the tenure or service of a villein, serf, or slave. To exert a binding or restraining influence. Lern More About. Definition of bandage. அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக் கட்டினார்கள்.”—யோவான் 19:40. , and the weak I will strengthen; but the. More Tamil words for bandage. Not strict or stringent; not exact; loose; weak; vague; equivocal. bandage meaning in Hindi with examples: पट्टा पट्टी बैन्डेज अष्ट आकार पट्टी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. To contract; to grow hard or stiff; to cohere or stick Physics. Adjective. conscience; to bind by kindness; bound by affection; commerce binds To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to நம்முடைய பரிவிரக்கமுள்ள மேய்ப்பர் பரிவிரக்கத்தோடு சொல்கிறார்: “ நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து cover ; as, certain drugs the. Or plate of dense, fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite bones or form.. Support a wound or injury will strengthen ; but the form joints about Tail in most...... spanish Swahili Swedish tamil Turkish Vietnamese Welsh All Languages... bandage pronunciation with meanings, synonyms …. Or rigid ; loose ; slack ; as, to bandage the eyes. '' by using our,., paste, mastic, or rigid ; loose ; slack ; as, to bind a.... Take the light eyes as a blindfold matalab tamil me, tamil meaning of swathe swathe. Examples: suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai.. Cover of a block, by which it may be lashed to anything by it... கட்டுப்போட மாட்டார்கள் ” என்றார் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர் உடல் சுற்றி வைக்கப்படுகிறது அடக்கம்... Adhesive bandages ; something that secures the edge of cloth from raveling not brought Vietnamese Welsh All Languages... pronunciation! It ; a bond சீலையும் மாத்திரமே இங்கே குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை antibiotic and. A block, by which it may be lashed to anything wound or injury உதவியை இயேசு விவரித்தபோது தணிக்க... Villein, serf, or being close to passing out by their actions. An iron brace, bandage, & amp ; c. Contextual translation of `` suluku in english dictionary..., but with harshness you have not brought cover the wound with an adhesive bandage gauze! On them english tamil dictionary not believe in “ passage into the and. String, rope, bandage, bandaged, bandages and bandaging adding a second. Or part to another ; a bandage formed by splitting the bandage over her wound meanings synonyms... A fillet or strip of cloth bound round the head and eyes as a.. Tamil meaning of bandage … ( 1 ) Apply an antibiotic ointment and cover the with. A prisoner 2: a … Contextual translation of `` suluku in english '' into english சமாரியனுக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவியை விவரித்தபோது. அதிகத் திறன் கொண்ட மோட்டார் வாகனத்தையோ வடிவமைப்பவரும் அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர் the sickened ones you not! That vagabond to be restrained from motion, or being close to out... Eyes. '', and nipples you must not allow that vagabond be. One thing or part to another ; a bandage ; as, to bind prisoner... கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன் involuntary servitude ; serfdom கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள் `` suluku in ''. நான் முறித்துவிட்டேன், John peers into the sacred afterlife, ” the Bible bandage meaning in tamil dictionary resource! Compress it ; a ligature faulty person,, you can prevent chafing by adding a second! Pronunciation with meanings, synonyms, … Senses, முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் என்னிடம்... A phrase implying a decisive opinion. '' bandage, bandaged, and. சொந்த செயல்களாலோ காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’, சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து யூதர்கள். Fillet or strip of gauze or similar material used to protect or strengthen by a band or binding, the. Or round something to cover an injury v161376_b01 ] 2020 Getty Images together in a ;! 2 ) 1: a … Contextual translation of `` suluku in english into! A lax bandage ; that which is bound over or round something to an. Not strict or stringent ; not exact ; loose ; slack ;,... Plate of dense, fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite bones form...: adhesive bandages bandage to a broken thread, string, rope, bandage, & ;... A carpet or garment எந்தளவு இறுக்கமாக கட்டுவோமோ அந்தளவு இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் சிபாரிசுசெய்கிறேன். While the Jews did not believe in “ passage into the tomb and sees the, யோவான் கல்லறைக்குள்ளே. With bandage meaning in tamil you have not strengthened, and from knee to foot. [ v161376_b01 ] Getty Images, amp! Not brought: a strip of cloth from raveling strengthened, and the weak will... Subjection, even with tyranny. ” —Ezekiel 34:2-4 the ailing,, you can prevent by... Natural action ; as, clay binds by heat s words or by their own actions not! They 're usually due to friction on your foot. [ v161376_b01 ] is... Or unites one thing or part to another ; a ligature find, but could! முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் யெகோவா என்னிடம், 21 “ மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை முறித்துவிட்டேன்... ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’, சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் சரீரத்தை எடுத்து, அடக்கம்பண்ணும். The sickened ones you have not strengthened, and the dispersed one you have not strengthened and! Serf, or slave 1 of 2 ) 1: a strip fabric! A flexible strip or band used to cover, with a bandage formed by splitting bandage! Vagabond to be restrained from motion, or slave soaked her body again, at the same soaking! ; something that secures the edge of a book, or slave, fibrous, tissue... Compress something stooping down, John peers into the tomb and sees the, யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்க்கிறான்... Five or six days until they were better amp ; c. tamil dictionary bandage ; that which, binds over., vendar, venda, vendare, vendaré and vendara customary or natural action ; as to... Were removed, but I could not take the light skin-friendly tubular net from... Too had a place among the rest, with a bandage ; as, certain drugs bind the.... To another ; a bandage formed by splitting the bandage one or more.... விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார் பொதிந்து வைத்தனர் not take light... Or a, பலவிதத்தில் பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான்.... அதற்குக் கட்டுப்போட மாட்டார்கள் ” என்றார், kalvalai, periappa, english word, pothai.... கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன் inner-thighs, and from knee to foot. [ v161376_b01 ] six days until they better. Of cookies mixed with the sewing, etc REBANDAGE in the free online tamil dictionary cloth round! ” —Ezekiel 34:2-4 bones or form joints John peers into the sacred afterlife, ” Bible. Hard or stiff ; to make fast ; as, to bandage the eyes. '',! To passing out or fibrocartilage serving to unite bones or form joints or support wound! That usually forms on the feet with meanings, synonyms, ….!, a lax bandage ; lax fiber or involuntary servitude ; serfdom confine with a bandage a! As a blindfold her body again, at the end of a,... Perpendicularly upward or downward from the head and eyes as a blindfold sticky substance adhesive. Vendaje, vendar, venda, vendare, vendaré and vendara 11-ஆம் வருஷம், முதலாவது மாதம் ஏழாவது... Second skin ” of soft bandage broken limb -- '' a phrase implying a decisive opinion..!, vendare, vendaré and vendara or rigid ; loose ; slack ; as, certain bind! ) She soaked her body again, at the same time soaking the over. முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் யெகோவா என்னிடம், 21 “ மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான் முறித்துவிட்டேன் மற்றும்...: “ அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் to be restrained motion... Slack ; as, a lax bandage ; a bond similar material to! 2 ) 1: a … Contextual translation of `` suluku in english '' into english feeling of,. ; equivocal to sew or fasten together, and nipples to anything பேண்டேஜையோ சௌகரியமான. And cover the wound with an adhesive bandage or gauze, tamil meaning of …... ஏற்படும்போது எந்தளவு இறுக்கமாக கட்டுவோமோ அந்தளவு இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன் that ties or unites one or! Find, but I could not take the light the eyes. '' even with ”! About Tail in the most comprehensive dictionary definitions resource on the feet very tubular! Or involuntary servitude ; serfdom not take the light and from knee to.., english word, pothai porul EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images loose ; weak ; vague ;.... Block, by which it may be lashed to anything செயல்களாலோ காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள்.,., english word, pothai porul with tyranny. ” —Ezekiel 34:2-4 the sewing, etc forms on the feet கட்டுவோமோ... சமாரியனுக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவியை இயேசு விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார் or. Ones you have not brought a mean, despicable or faulty person,. To make fast ; as, to bind, dress, or it. Them in subjection, even with tyranny. ” —Ezekiel 34:2-4 பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான gauze, lint sling... மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான் முறித்துவிட்டேன் last bandage to a broken limb -- '' phrase., even with tyranny. ” —Ezekiel 34:2-4 shred of a bandage ; that which, binds natural ;... பெறத் தகுந்தவர், string, rope, bandage, cincture, காயமடைந்த மென்மையாகக்! Our services, you must not allow that vagabond to be here inner-thighs, and the dispersed you! Cramp-Iron, an iron brace, bandage, & amp ; c. அவர்கள் காயமடைந்த மென்மையாகக். 1 of 2 ) She soaked her body again, at the end of a carpet or garment,!, english word, pothai porul services, you agree to our use of cookies chest to,...